Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

SDR. HARRITSLEV BEBOER- OG IDRÆTSFORENING


§1

Navn

Foreningens navn er Sdr. Harritslev Beboer- og Idrætsforening.

Hjemsted

Foreningens hjemsted er Sdr. Harritslev i Hjørring Kommune.

§2

Formål

Foreningens formål er at styrke det lokale sammenhold og idrætsarbejdet i foreningens område.

§3

Medlemmer

Enhver, som tilslutter sig foreningens formål, og som har betalt kontingent, er medlem af foreningen.

Medlemmer over 18 år er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen.

Medlemmer, som ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indvarsles overfor medlemmerne senest 30 dage før.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

6. Valg af revisorer + 1 suppleant

7. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 4 skal afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen vedtager det, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder om det.

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling og senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Der kan ikke gives fuldmagt til stemmeafgivelse.

Dirigenten underskriver en protokol over det på generalforsamlingen passerede.

§5

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige år afgår 3 medlemmer, i ulige år 2 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, fastlægger sin forretningsorden og er beslutningsdygtig vedrørende foreningens daglige drift, når over halvdelen af dens med-lemmer er til stede ved lovligt indvarslet møde.

Bestyrelsen kan efter behov oprette udvalg, hvori bestyrelsen skal væ-re repræsenteret.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstforman den + 1 bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræves underskrift af den samlede be-styrelse.

Der kan gives prokura til enkeltpersoner.

§6

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§7

Regnskab Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.

Regnskabet, der skal revideres 1 gang årligt efter regnskabsårets afslutning, skal forsynes med påtegning af de valgte revisorer.

Revisorerne, der er valgt for 2 år ad gangen, afgår skiftevis hvert år.

§8

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, såfremt ændringsforslaget er optaget på dagsordenen, og såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

§9

Opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt det vedtages på 2 lovligt indkaldte generalforsamlinger, som afholdes med mindst 1 måneds mellemrum, og såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

Vedtages en opløsning, foretages på den sidst afholdte generalforsamling en fordeling af en eventuel nettoformue til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål.Foreningens:

- Program

- Bestyrelse


Les mer om:

- "HUSET"

- Vores egn


Mail:

sdr-harritslevbif@sdr-harritslev.dk


Adresse:

v/ Leo Toft

Vejbyvej 71

9800 Hjørring


Kontonr:

9070 1500204474

Sdr. Harritslevs hjemmeside redigeres af byens Beboer- og Idrætsforening - Kontakt os her

Gå direkte til leje af ”HUSET” / Sdr. Harritslev forsamlingshus her